معرفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره

بسمه تعالی

 دکتر بتول فقیه آرام

رئیس دانشکده

Email: 

psychology@iiau.ac.ir

 

....

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در شهریورماه سال 1388 به تصویب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رسید و رسماً کار خود را آغاز نمود . کلیه رشته های علوم انسانی تا قبل از تصویب دانشکده به طور متمرکز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعالیت می نمودند . با توجه به طرحهای توسعه ای دانشگاه رشته های علوم تربیتی و مشاوره از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و تحت عنوان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آغاز به کار کرده است.

در حال حاضر در  دانشکده  2150 نفر دانشجو در رشته هاومقاطع ذیل مشغول به تحصیل می باشند

کاردانی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

1-آموزش ابتدایی

1مدیریت برنامه ریزی وآموزشی

2-روانشناسی

1-آموزش ابتدایی

1-مدیریت آموزشی

2-آموزش وبهسازی منابع انسانی

3-تحقیقات آموزشی

4- علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

5- علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی

6- روانشناسی بالینی

7- روانشناسی تربیتی

 

                                

با عنایت به ظرفیت و پتانسیل بالای دانشکده از بعد کادر هیأت علمی ، اقداماتی از قبیل ایجاد رشته های مشاوره در مقطع ارشد و مدیریت آموزشی در مقطع دکتری در دست اقدام است که مراتب از طریق هیأت جذب استان و سازمان مرکزی در حال پیگیری است. همچنین راه اندازی مجلات علمی و پژوهشی در رشته های موجود از برنامه های توسعه ای دانشکده بشمار می رود.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

2

1

13

8
 

 

                                                                    دکتر بتول فقیه آرام

                                                                     رئیس دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی