اخبار

بدین وسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند تاریخ امتحانات روز ۹۶/۴/۳ به تاریخ ۹۶/۳/۱۶ و تاریخ برگزاری امتحانات ۹۶/۴/۴ به تاریخ ۹۶/۳/۱۰ تغییر یافته است.

بدین وسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند تاریخ امتحانات روز ۹۶/۴/۳ به تاریخ ۹۶/۳/۱۶ و تاریخ برگزاری امتحانات ۹۶/۴/۴ به تاریخ ۹۶/۳/۱۰ تغییر یافته است.

****اطلاعیه مهم آموزشی**** بدین وسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند تاریخ امتحانات روز ۹۶/۴/۳ به تاریخ ۹۶/۳/۱۶ و تاریخ برگزاری امتحانات ۹۶/۴/۴ به تاریخ ۹۶/۳/۱۰ تغییر یافته است. معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی ...