مدیران گروه

دکتر نادر برزگر

(کاردانی آموزش ابتدایی- کارشناسی  آموزش ابتدایی ،مدیریت آموزشی -کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی -دکتری مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی)

دکتر فیروز کیومرثی

کارشناسی روانشناسی-کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی بالینی