مدیران گروه

دکتر نادر برزگر

مدیر گروه کارشناسی علوم تربیتی

(کاردانی آموزش ابتدایی - کارشناسی دبیری آموزش ابتدایی - کارشناسی مدیریت آموزشی)

 

دکتر سعید مرادی

مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

( تحقیقات آموزشی - آموزش و بهسازی منابع انسانی - برنامه ریزی مطالعات درسی - برنامه ریزی آموزشی - مدیریت آموزشی )

 

دکتر

مدیر گروه دکتری علوم تربیتی

( مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی )

 

دکتر فروغ جعفری

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی

( کارشناسی روانشناسی - راهنمایی و مشاوره و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - روانشناسی تربیتی)