دکتر برزگر نادر

مشخصات فردی

نام : نادر

نام خانوادگی: برزگر

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                            

پست الکترونیکی:               barzegar @iiau.ac.ir

 

 

رتبه علمی:  مربی

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

 

 

 

 

2

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

3

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

تالیفات:

تألیف کتاب «فرایند آموزش در سازمان‌ها»، چاپ توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در اسفند ماه سال 1383 و چاپ دوم در مهرماه سال 87 .

تألیف و تدوین کتاب «طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی و کمک آموزشی(تکنولوژی آموزشی)». چاپ توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در مهرماه 86 .

ترجمه و تلخیص کتاب «برنامه‌ریزی درسی به عنوان یک رویکرد جدید» از گلن هاوس، چاپ توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در بهار 85. .

کتاب «مدیریت عملکرد کارکنان» در دست چاپ.

ترجمه کتاب «روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی» در دست چاپ.

 

مقالات:

فارسی:

ارائه مقاله «تعیین اثربخشی آموزش‌ها با رویکرد توسعه منابع انسانی» در اولین همایش سراسری نقش آموزش در صنعت در گروه صنعتی ایران خودرو در سال 1384.

چاپ مقاله «ارائه مدل کاربردی اثربخشی آموزش‌ در سازمان‌ها» در شماره 94-93 مجله علمی، پژوهشیو اطلاع رسانیمدیریت، انجمن مدیریت ایران.

چاپ مقاله «آموزش‌های حرفه‌ای و نقش آن در تعهد سازمانی» در شماره 120-119 مجله علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت، انجمن مدیریت ایران.

چاپ مقاله «برنامه‌ریزی آموزشی و اجرای اثربخش»چاپ در ویژه‌نامه آموزش مجله مدیریت.

چاپ مقاله «مؤلفه‌های برنامه‌ریزی آموزشی در بنگاههای اقتصادی»چاپ در دوره پانزدهم، شماره 105-106 مجله علمی، پژوهشی و اطلاع رسانیمدیریت، انجمن مدیریت ایران،‌بهمن و اسفند1384.

ارائه مقاله «استاندارد  Iso 10015راهنمایی برای تدوین نظام جامع آموزش در سازمانها»در ششمین کارگاه الگوهای بهسازی منابع انسانی با رویکرد آموزش و پ‍‍ژوهش،‌ منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همدان، تابستان 1387.

ارائه مقاله «بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با تاکید بر مدل کرک پاتریک» (دکتر حسین زاده و برزگر) در ششمین کارگاه الگوهای بهسازی منابع انسانی با رویکرد آموزش و پ‍‍ژوهش،‌ منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همدان، تابستان 1387.

ارائه مقاله «چالشهای پیش روی سازمانها در برون سپاری حوزه‌‌ی آموزش و راهکارهای برون رفت آن» در دومین کنفرانس برون سپاری در آموزش،‌ 25 و 26 آذر ماه  1387.

ارائه مقاله «معیارهای انتخاب و پایش عملکرد مجریان و پیمانکاران آموزش» در دومین کنفرانس تخصصی تبیین استانداردهای آموزشی (برون سپاری )، 25 و 26  آذر ماه  1387.

ارائه مقاله«تدوین استراتژی آموزش سازمان­های تولیدی و خدماتی با تبیین سری استاندارهای بین­المللی (so 9004 ،Iso 10015IWA2، ILO و...)...)»در سومین کنفرانس تخصصی فرایندهای آموزش،‌ 22 و 23 آذر ماه  1388.

عضو هیات علمی و مشاوران دومین کنفرانس تخصصی تبیین نظامهای استاندارد آموزش «برون سپاری در آموزش»‌ 25 و 26 آذر ماه  1387.

عضو هیات علمی و داوران سومین کنفرانس تخصصی تبیین نظامهای استاندارد آموزش
«مانیتورینگ و توسعه آموزش در سازمانها»‌ 22 و 23 آذر ماه  1388.

عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس تخصصی مدیران آموزش و پژوهش کشور در مشهد مقدس دی 1389 (تاریخ برگزرای 21 و 22 دی ماه). 

ارائه مقاله «نقش آموزش و پژوهش در کاهش ضایعات سازمانی و افزایش بهره­وری»با همکاری شهروز فرجاد در اولین کنفرانس تخصصی مدیران آموزش و پژوهش کشور در مشهد مقدس، 21 و 22 دی ماه 1389. 

ارائه مقاله «جایگاه فرایند آموزش و پژوهش در پرورش و ارتقاء شایستگی­های منابع انسانی در سازمان­ها» شهروز فرجاد با همکاری نادر برزگر در اولین کنفرانس تخصصی مدیران آموزش و پژوهش کشور در مشهد مقدس، 21 و 22 دی ماه 1389. 

ارائه مقاله «تاثیر آموزشهای حرفه­ای بر بهبود بهره­وری و کیفیت کار کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی(مطالعه موردی)»اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه، تهران: 14 اردیبهشت 1391.

چاپ مقاله «توسعه سرمایه انسانی در آموزش‌ عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان» در دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی،دکتر عراقیه، برزگر و همکاران. نوبت چاپ پاییز و زمستان 1390.

 

  1. Barzegar, Nader. Farjad, Shahrooz& Faranak Mokhtarian. "Solutions andchallenges of Descriptive Evaluation in the Primary Schools, according to theviewpoints of Principals, Assistance and Teachers (case study: Iranian primaryschools)". International Conference on Measurement and Evaluation inEducation (ICMEE). Malaysia, 9-12October 2011,Prosiding, Pages 547-555.

 

  1. Barzegar, Nader.Farjad, Shahrooz. "A Study on the Impact of on the job trainingCourses on the Staff Performance (A Case Study)".The International Conferenceon Education and Educational Psychology (ICEEPSY), Istanbul, Turkey 19-22October 2011. Proceedings Citation Index (ISI Web of Science),Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 29, 2011, Pages 1942-1949, (ISSN: 1877-0428).

 

  1. Farjad, Shahroz. Barzegar, Nader & Nahid Hosseiny."The Assessment of theEducational Quality in E-citizenship Group of Tehran Technical Complex andDevising Optimization Strategies". The International Conference on Educationand Educational Psychology (ICEEPSY), Istanbul, Turkey. 19-22October2011Proceedings Citation Index (ISI Web of Science),Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 29, 2011, Pages 1924-1931, (ISSN: 1877-0428).

 

  1. Nader, Barzegar.Shahrooz Farjad Bilesavar & Nahid Hosseini. "The effect ofteaching model based on multimedia and network to the student learning (case study: guidance schools in Iran-Tehran)". International Conference on Educational Research Middle East Technical University North Cyprus Campus, 8-10February 2012. published by ELSEVIER in Procedia – Computer Science Journal ,Proceedings Citation Index (ISI Web of Science).Procedia - Social and Behavioral Sciences 47 (2012),Pages 1263 – 1267. (ISSN: 1877-0428).

 

  1. Alireza Araghieh, Nader Barzegar& partners."Studying the Relationship between Teaching Models and Research-based Thinking Development",Journal of Educational and Management Studies,(JEMS).J. Educ. Manage. Stud., 1(1): Pages16-24, 2012.

 

  1. Saeid Moradi, Sufean Bin Hussin, Nader Barzegar."School-Based Management (SBM), Opportunity or Threat (Education systems of Iran) ",The International Conference on Educationand Educational Psychology (ICEEPSY), Istanbul, Turkey. 10-13 October2012, Proceedings Citation Index (ISI Web of Science),Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 69, 24 December 2012, Pages 2143-2150, (ISSN: 1877-0428).

 

  1. Nader Barzegar,Alireza Araghieh ,&Morteza Asgarani."The role of management information systems to increase productivity in the workforce ( case study of Iran)",  Journal of Educational and Management Studies,(JEMS).J. Educ. Manage. Stud., 1(2).

 

  1. Ali akbarKhosravi, Nader Barzegar," Application ICT For Training Teachers In The Teacher's Education Center. (A Case Study In Iran, Tehran)",  Journal of Educational and Management Studies,(JEMS).J. Educ. Manage. Stud., 2(1).