دکتر شریفیان لیلا

مشخصات فردی

نام : لیلا

نام خانوادگی: شریفیان

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                                                                                                                              

پست الکترونیکی:       la_sharifian@yahoo.com

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

1392

2

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 

1382

3

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

1378

 

مقاله های چاپ شده:

 • بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی رفتار سازمانی مدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 5 استان تهران در سال تحصیلی 84-1383، فصلنامه تخصصی پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،سال دوم ،زمستان 1384
 • مدیریت اثر بخش در نظام های آموزشی، همایش چالش های فراروی مدیریت در نظام های آموزشی، دانشگاه امام صادق،تهران، 1385
 • مدیریت دانش بسترساز کیفیت و ابعاد آن در آموزش عالی، همایش سراسری علمی- پژوهشی، آموزش عالی در  هزاره سوم، رودهن،اسفند 1386
 • بهره گیری از آموزش های غیر رسمی با الگوی مدیریت دانش، اولین همایش بین المللی آموزش غیر رسمی، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1387
 • از خلاقیت تا نوآوری بر بستر مدیریت دانش، اولین همایش  ملی خلاقیت شناسی و TRIZ، تهران، آبان1387
 • برنامه درسی بومی در پرتو آموزش جهانی، هشتمین همایش انجمن برنامه ریزی درسی با عنوان جهانی شدن و   بومی ماندن، مازندران،1387
 • خلاقیت بستری مناسب برای توسعه دانش، همایش ملی خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی، کرج، آذر 1387
 • برنامه درسی میان رشته ای آموزش عالی در عصر دانایی، نهمین همایش انجمن برنامه ریزی درسی با عنوان برنامه  درسی آموزش عالی، فرصت ها و چالش ها، تبریز، 1388
 • چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی آموزش از راه دور ایران، نهمین همایش انجمن برنامه ریزی درسی با عنوان برنامه درسی آموزش عالی، فرصت ها و چالش ها،تبریز، 1388
 • ارتقا خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی؛ موانع و راهکارها، دومین همایش ملی خلاقیت شناسی و  TRIZ، تهران، آبان1388
 • رویکردهای نوین آموزشی در عصر دانایی، دومین همایش ملی روش های نوین آموزشی، تهران، دانشگاه شهید رجایی، اردیبهشت 1389
 • رهبر آموزشی، راهبر خلاقیت و نوآوری، سومین همایش ملی خلاقیت شناسی و TRIZ، آبان 1389
 • تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش شهروندی، چالش ها و راهکارها، همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش، کرج، آذر 1389
 • رویکردهای نوین آموزش شهروندی در عصر دانایی، همایش ملی رویکردها، چالش ها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی، شیراز، اسفند 1389
 • تربیت شهروند حرفه ای: گامی در جهت ارتقا سرمایه های اجتماعی، همایش ملی رویکردها، چالش ها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی، شیراز، اسفند 1389
 • ماتریس صلاحیت های برنامه درسی تربیت معلم؛ ابزاری موثر در رویکردهای نوین آموزشی؛ سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین آموزشی، دانشگاه شهید رجایی، اردیبهشت 1390
 • تاثیر الگوی کاوشگری به شیوه علوم زیست شناختی در فراگیری دروس علوم و فناوری اطلاعات؛  همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام،جزیره کیش ،تیر ماه 1390

 

 • Relationship Between Leadership Styles and organizational Silence in Educational and Administrative Staff of Second period Secondary Schools in Islamshah.Turrlish Journal Of Psychology,ISSN,1300-4433,January 2017
 • The Role of Servant Leadership in Quality of Students’ Life at Islamic Azad University, DAV  International Journal of Science,ISSN2277-5641,DEC 2015.
 • THE LIFE QUALITY EVALUATION OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY’S STUDENTS, International Journal of Current Life Sciences-Vol.4, Issue,8, pp.4945-4951,August, 2014.
 • co-participative management to improve the effects of teaching and learning,   INTED2011(International Technology, Education and Development Conference),7th-9th of March, 2011,Valencia (Spain)
 • MODEL OF TEACHING & LEARNING BASED ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PRINCIPLES ,   INTED2011International Technology, Education and Development Conference),7th-9th of March, 2011,Valencia (Spain)