دکتر شعبانی گیل چالان حسن

مشخصات فردی

نام : حسن

نام خانوادگی: شعبانی گیل چالان

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                            

پست الکترونیکی:       @iiau.ac.ir                                                  

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

علوم تربیتی/ برنامه ریزی درسی

تربیت مدرس

 

 

2

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

3

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦ تالیف کتاب:

ردیف

عنوان کتاب

مولف

ناشر

سال انتشار

1

مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس )

 

 

چاپ اول 1371

چاپ 25 پاییز 1391

2

مهارتهای  آموزشی ( روشها و فنون تدریس )

 

 

چاپ اول 1382

چاپ هشتم 1391

3

روش تدریس پیشرفته ( آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر )

 

 

چاپ اول 1382

چاپ ششم 1391

 

 

 

¦ مقالات ( مجله)

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده/همکار

محل انتشار

زمان انتشار

رتبه علمی مجله 

1

پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مساله محور

 

، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس، علوم انسانی

 

 

2

تاثیر آموزش مساله محور بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوردسگان

 

 

3

جهانی شدن و آینده نظام تربیتی ایران

 

مجله علمی کاربرد

 

 

4

نهضت تفکر و تحلیل انتقادی و تحلیل گفتمان در کتابهای درس دانشگاهی

 

کتابهای درسی دانشگاهها، ساختارها و ویژگیها، سازمان سمت

1385

 

5

تاثیر رویکرد خود – تحولی بر نظام های آموزش و ضرورت تحول

 

مرکز تحقیقات توسعه علوم انسانی (سمت)

1384

 

6

تحلیل انتقادی منابع دروس آموزش عالی( رویکردها و چالشها )

 

علمی پژوهشی سخن سمت

1388

 

7

چالشها و رویکردهای عصر اطلاعات و ضرورت تحول در ساختار و فرآیند اجرای برنامه های درسی آموزش عالی،

 

برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

1383