دکتر فرجاد شهروز

 

 

 

 

مشخصات فردی

نام :

نام خانوادگی:

 

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                            گروه آموزشی:    روانشناسی                                                                                                   

پست الکترونیکی:       @iiau.ac.ir                                                  

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

 

 

 

 

2

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

3

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

¦ مقالات ( مجله)

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده/همکار

محل انتشار

زمان انتشار

رتبه علمی مجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦ مقالات ( کنفرانس)-داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله 

نویسنده/همکار

نام کنفرانس

زمان کنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦ تالیف و ترجمه کتاب:

ردیف

عنوان کتاب

مولف

ناشر

سال انتشار

1