دکتر مرادی سعید

 

مشخصات فردی

نام : سعید

نام خانوادگی: مرادی

گروه آموزشی:    علوم تربیتی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                            

پست الکترونیکی:  

s.moradi@iiau.ac.ir

 

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

مدیریت آمورشی

دانشگاه دولتی سمنان

 

 

2

کارشناسی ارشد

آموزشی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

3

کارشناسی

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

 

 

 

 

 

تالیف و ترجمه کتب :

 1. تالیف کتاب " تنش و تعارض در مدیریت". چاپ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 2. تالیف کتاب " طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی و کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی)". چاپ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 3. تالیف کتاب " مبانی سازمان و مدیریت ". چاپ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 4. ترجمه کتاب " تمرکززدایی تصمیم گیری در مدارس". چاپ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 5. تالیف کتاب " مباحثی نو در اقتصاد آموزش و پرورش" . چاپ انتشارات علم استادان (تابستان 1395).
 6. ترجمه کتاب " روش های پژوهش جامع؛ از نظریه تا عمل،  با نگرش کاربردی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی پژوهش های کمی و کیفی " در دست چاپ می باشد.

مقالات علمی فارسی :

 1. مقاله " آموزش‌های حرفه‌ای و نقش آن در تعهد سازمانی".  چاپ در شماره 120-119 مجله علمی -  پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت، انجمن مدیریت ایران سال 86.
 1. مقاله " مولفه‌های برنامه‌ریزی آموزشی در بنگاه های اقتصادی". چاپ در دوره پانزدهم، شماره 105-106 مجله  علمی - پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت، انجمن مدیریت ایران،‌ بهمن و اسفند1384.
 2. مقاله "توسعه سرمایه انسانی در آموزش‌ عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان". چاپ در دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، نوبت چاپ پاییز و زمستان 1390.
 3. مقاله " روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی". چاپ در فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 9 شماره 16، بهار و تابستان 1395.
 4. مقاله " تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازار کار(مطالعه موردی) ". چاپ در فصلنامه علمی – پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی، نوبت چاپ شماره سوم، اسفند 1393.
 5. مقاله  " نگرشی بر مدیریت مالی کشور با توزیع سهام عدالت ". ارائه شده در اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین مدیریت مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 6. مقاله  " نقش تکنولوژی در اطلاعات و بهره وری"  ارائه شده درهمایش ملی بهره وری و تولید در دانشگاه تبریز
 7. مقاله " تحلیل ساختاری مولفه های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه پردازی تطبیقی " . چاپ در فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، بهار 1396.
 8.  مقاله " طراحی و تبیین مدل ریاضی نقش تعدیل گری توانمند سازی روان شناختی در رابطه نقش گروه های آموزشی بر بهبود کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه ها)". چاپ در فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 1394.

مقالات علمی لاتین :

1. Saeid Moradi, Sufean Bin Hussin, Nader Barzegar."School-Based Management (SBM), Opportunity or Threat (Education systems of Iran)". The International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), Istanbul, Turkey. 10-13 October2012, Proceedings Citation Index (ISI Web of Science),Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 69, 24 December 2012, Pages 2143-2150, (ISSN: 1877-0428).

 

2. Saeid Moradi, Aliakbar Aminbidohkti, Nader Barzegar, Sufean Bin Hussin. "Implementation of School-Based Management Concept in Tehran School "Journal of Educational and Management Studies (JEMS), August 2013, 3(4):442-446, (ISSN: 2322-4770).

3.Abbasali Rastegar, Saeid Moradi. "Globalization, Globalizing and its Effects on Education". Journal of Educational and Management Studies (JEMS), April 2014, 4(1):162-167, (ISSN: 2322-4770).

4. Aliakbar Amin Beidokhti, Kourosh Fathi, Saeid Moradi, "The structural Relations of Parameters of School-Based Management Based on Decentralization, Responsibility, Participation, Organizational Culture, and Organizational Commitment". Review of European Studies; Vol. 8, No. 2; 2016, (ISSN 1918-7173, E-ISSN 1918-7181).

5. Aliakbar Amin Beidokhti, Kourosh Fathi, Saeid Moradi, "Comparative Comparison of Implementing School-Based Management in Developed Countries in the Historical Context: From Theory to Practice." International Education Studies: Vol. 9, No. 9, August 29, 2016,(ISSN:1913-9020, E- ISSN:1913-9039).

طرحهای تحقیقی و پژوهشی :

 1. مدیر و مجری طرح پژوهشی " نیازسنجی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر". اتمام پذیرفته.
 2. مدیر و مجری طرح پژوهشی " تعیین نقش گروه‌های آموزشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی با میانجی‌گری توانمندسازی آنان درتعدادی از دانشگاه های آزاد اسلامی‌ منطقه هشت تهران" .در مورحه 950415 اتمام پذیرفته (این طرح برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر انجام شده است)
 3. همکار طرح پژوهشی " نیازسنجی آموزشی و کاربردی برای رشته های فنی و مهندسی(دانشجویان، فارغ التحصیلان و بازارکار) در راستای آینده شغلی و تحصیلی آنان و اجرای آن برای رشته های مهندشی صنایع بعنوان الگو ". اتمام پذیرفته(این طرح برای فرهنگستان علوم انجام شده است).

سوابق اجرایی :

 1. رئیس حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از نیمه اول مرداد  ماه 79 لغایت پایان بهمن ماه 1384
 2.  مدیر کارگزینی استخدام اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر از اول اسفند ماه84 لغایت پایان فروردین  ماه 86
 3. معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از اول اردیبهشت ماه 86 لغایت پایان شهریور ماه 87
 4. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد اسلامشهر از سال 1385 تاکنون
 5. مدیر گروه رشته حسابداری از سال 1385 لغایت 1392
 6. مدیر گروه رشته های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، آموزش و بهسازی منابع انسانی و تحقیقات آموزشی از تاریخ 16/08/1395