دکتر مهدیزاده امیرحسین

مشخصات فردی

نام : امیرحسین

نام خانوادگی: مهدی زاده

گروه آموزشی:    علوم تربیتی   

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                            

پست الکترونیکی:

      Amir.hMehdizadeh@yahoo.com

 

 

رتبه علمی:  استادیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

 

 

 

2

کارشناسی ارشد

مشاوره و راهنمایی

مدیریت آموزشی

 

 

 

3

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

تألیفات و ترجمه:

1- اصول و فلسفه آموزش و پرورش  (تألیف)، انتشارات دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر،چاپ دوم1386

2- یادگیری فعال در برنامه درسی (تألیف)، انتشارات احسن، تهران، 1383

3- فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش (تالیف) انتشارات احسن،تهران،1390

4- اصول، مبانی و روشهای تعلیم و تربیت (تالیف)، انتشارات مبنای خرد،تهران،1389

5- فنون تدریس و کاربرد ابزار و وسایل آموزشی (ترجمه) کتاب هری داند، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 1385.

6- آموزش ریاضی دوره ابتدایی (تالیف)انشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(دردست اقدام)

7- مقدمات و رویکردهای جدید در مدیریت آموزشی (تالیف) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (دردست اقدام)

مقالات:

1-Studing the status of  joy in the content of primaray school curriculum . In journal of american science (ISIمقاله ) ISSN: 1545-1003/ March 2, 2013

2- ( Relevance between Group Decision pattern and organizational commitment of  high school teacher in Islamshahr Ciry )

( مقاله ISI (. In Advances in Evironmental Biology ( ISI Journal : SJR *=0 , 142 )

3-The  relationship between Emotional Intelligence and personality Features with job satisfaction status of male junior high school teachers in Islamshahr city- In journal of Educational and management studies january 16,2013 (مقاله علمی-پژوهشی)

4- ( Relationship between quality of work life and job satisfaction on school teachers in Kermanshah ) – In Journal of Educational and management Studies ( JEMS) ( May , 2013 ) , ( مقاله علمی – پژوهشی  )

5- ( Design and technique of Administration in secondary school ( Gade 1 ) with in Training and Educational orginization ( TEO ) , Karaj City , Area NO 10) and management studies ( JEMS) ( May ,2013 ) , ( مقاله علمی – پژروهشی  )

6- مقایسه ابعاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای هنجار و ناهنجار راهنمایی ( با تأکید بر دیدگاه نوروسایکولوژی بلوغ ) .

فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان سال اول ، شماره دوم ، پاییز 1391 .

7-  بررسی اثرات نیمرخ شخصیتی مدیران بر سبک های حل تعارض آنها در مدارس متوسطه اسلامشهر در سال تحصیلی 90-1389 ٰ فصلنامه علمی- پژوهشی رهبری و مدیریت آ؛موزشیٰ دانشگاه آزاد اسلامشهر واحد گرمسارٰ شماره بیستمٰ زمستان 1391

8- ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته های آموزش معلمان،فصلنامه علمی - پژوهشی - روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،دوره جدید سال اول،شماره(1) پائیز 1388

9- اثر بخشی مشاوره گروهی والدین مبتنی بر رویکرد تحلیل تبادلی اریک برن ( TA ) بر عملکرد خانواده و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منطقه 5 شهر تهران فصلنامه علمی – پژوهشی مشاوره و روان درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر شماره دوم - 1392

 

10- ارزیابی محتوای کتابهای زبان انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی ، مجله رشد آموزش زبان دوره بیستم، شماره 2، زمستان 1384.

11- انگیزه،حمایت و تلاش سرعت گیری های افت تحصیلی،روزنامه ایران،ایران اجتماعی سال شانزدهم-شماره 4536،یکشنبه 6 تیر ماه 1389

12- فراشناخت (Meta  cognition)

آموزش راهبردهای فراشناخت، مجموعه مقالات همایش آئین پرورش مرکز آموزش علمی – کاربردی پیشتازان آیین زندگی ، دانشگاه جامع علمی – کاربردی (20/3/85)

13- بهره گیری از یادگیری مشارکتی  (استفاده از مشارکت و همراهی) (ترجمه) – نوشته جیم کوپر و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، دامینگوئز هیلز، خبرنامه پژوهش دانش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، بهار و تابستان 1383.

14- آنچه که معلمان و والدین باید در مورد (بی توجهی و بیش فعالی کودکان) بدانند (ترجمه) نوشته و مأخذ: دانشگاه بوفالو، مرکز مطالعات کودکان و خانواده ها، خبرنامه پژوهشی دانش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، بهار 1385.