دکتر آزادیکتا مهرناز

 

مشخصات فردی

نام : مهرناز

نام خانوادگی: آزادیکتا

  گروه آموزشی:    روانشناسی

 

دانشکده:    علوم تربیتی و روانشناسی                                                                                                                       

پست الکترونیکی: m.azadyekta@yahoo.com     

 

                        رتبه علمی:  دانشیار

 

 

مدارج تحصیلی دانشگاهی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال
 ورود

سال اخذ مدرک

1

دکتری

روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات

 

1385

2

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

 

1375

3

کارشناسی

روان شناسی بالینی

دانشگاه علامه طبا طبایی

 

1372

 

 

کتابها

 

اختلالات یادگیری

 

مقدمه ای بر کودکان استثنایی

 

مقالات

1.سبب شناسی اختلال سلوک(علمی – آموزشی)

2.ویژگیهای شخصیتی افراد عقب مانده ذهنی(علمی – آموزشی)

3.مدرسه هراسی (علمی – آموزشی)

4.اختلال دلبستگی واکنشی(علمی – آموزشی)

5.اختلال سلوک در کودکان و نو جوانان(علمی – آموزشی)

6.مقایسه میزان هیجان خواهی در نوجوانان دختر وپسر(علمی – آموزشی)

7.عزت نفس در دانش آموزان با اختلال یادگیری(علمی – آموزشی)

8. مقایسه الگوهای دلبستگی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان کم توان ذهنی( علمی – ترویجی )

9. اختلال استرس پس از آسیب (علمی – آموزشی)

10. اختلال وسواس فکری – عملی در کودکان (علمی – آموزشی)

11. افسردگی در کودکان  و نوجوانان (علمی – آموزشی)

12.گذری بر درمان اختلال سلوک(علمی – آموزشی)

13.راهبرهای درمانی در اختلالات اضطرابی در کودکان (علمی – ترویجی )

14.اسکیزوفرنی در کودکان (علمی – ترویجی )

15. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سخت رویی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران (علمی – پژوهشی)

16. بررسی رابطه سبک دلبستگی با سخت رویی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران( علمی- پژوهشی)

17.بررسی میزان شیوع اختلال سلوک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران (ISI)

18.کودان استثنایی و چالش های مادران (علمی – ترویجی)

19.اختلال دلبستگی در کودکان کم توان ذهنی (علمی – ترویجی )

20. مقایسه سبک فرزند پروری در دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال سلوک (علمی –پژوهشی )

21. اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری بر راهبردهای مقابله ای کارآمد در مواجهه با اضطراب در  دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران

.22. Comparison of the effect of three methods of creativity development in elementary students in Tehran city.(ISI)

 

23. بررسی نقش راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی در  افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهرعلمی – پژوهشی )