سیلابس دروس گروه علوم تربیتی

*دکتری

مدیریت آموزشی (دکتری )

برنامه ریزی درسی ( دکتری )

 

*کارشناسی ارشد

علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)مرتبط

علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد) غیر مرتبط

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  ورودی 95 به بعد

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  ورودی 98 به بعد

مدیریت آموزشی (کارشناسی ارشد)

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ورودی  98 و به بعد

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی (کارشناسی ارشد)غیر مرتبط

تحقیقات آموزشی (کارشناسی ارشد) مرتبط

آموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد) غیر مرتبط

آموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد) مرتبط

 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی ورودی 98 و به بعد

 

*کارشناسی

دبیری آموزش ابتدایی (کارشناسی ناپیوسته) ورودی مهر

دبیری آموزش ابتدایی (کارشناسی ناپیوسته) ورودی بهمن

کارشناسی پیوسته علوم تربیتی ورودی96 به بعد

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی( کارشناسی)

 

*کاردانی

 آموزش ابتدایی (کاردانی ) ورودی مهر

آموزش ابتدایی (کاردانی ) ورودی بهمن