تماس با ما

کانال اطلاع رسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی                   

 

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت داخلی مستقیم
1 دکتر فیروز کیومرثی ریاست دانشکده 381 56368983
2 بهروز میرزایی رودپشتی مسئول دفتر ریاست دانشکده 381 56368983
3 خانم دکتر خضری نژاد معاون دانشکده 379  
4 دکتر نادر برزگر مدیر گروه 512  
5 دکتر فیروز کیومرثی مدیر گروه 512  
6 خانم دکتر کجوئیان رئیس پژوهش دانشکده 389 56379051
7 خانم ابارشی  کارشناس پژوهش  389 56379051
8 خانم بابایی کارشناس امور دانشجویی  513  
9 خانم عزیزیان کارشناس امور دانشجویی 514  
10 سید حسین میر عزیزی مسئول امتحانات دانشکده 378  
11 علیرضا خزایی رئیس آموزش دانشکده 515  
12 خانم تیموری کارشناس آموزش دانشکده 514  
13 خانم صفری نژاد کارشناس آموزش دانشکده 513  
14 قربانعلی جعفری مسئول دفتر اتاق اساتید 275