اسامی کارمندان

ریاست دانشکده :آقای دکتر کیومرثی

مسئول دفتر دانشکده:  آقای بهروز میرزایی رودپشتی

معاونت دانشکده:خانم دکتر خضری نژاد

کارشناسان گروه روانشناسی:خانم صفری نژاد

مدیر گروه علوم تربیتی: آقای دکتر برزگر

کارشناس امور  دانشجویی گروه روانشناسی:خانم بابایی

مدیر گروه روانشناسی: آقای دکتر کیومرثی

کارشناس اموردانشجویی گروه علوم تربیتی:خانم عزیزیان

مدیر آموزش: آقای علیرضا خزایی

کارشناس گروه علوم تربیتی :خانم تیموری

مدیر پژوهش:خانم دکتر کجوئیان

کارشناس پژوهش:خانم ابارشی

         مسئول امتحانات : آقای سید حسین میر عزیزی