مسئولین دانشکده

رییس دانشکده : دکتر فیروز کیومرثی

معاون دانشکده : خانم دکتر خضری نژاد