مسئولین دانشکده

رییس دانشکده : دکتر بتول فقیه آرام

معاون دانشکده : دکتر علی مختاری نهال