اداره پژوهش دانشکده

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با کامپیوتر را در دوره کارشناسی نگذرانده اند ملزم به اخذ و گذراندن آنها در دوره کارشناسی ارشد می باشند. درغیر اینصورت امکان اخذ مجوز دفاع از پایان نامه را نخواهند داشت.