روند اجرایی امور کارآموزی دانشجویان

روند اجرایی امور کار آموزی دانشجویان

1- ثبت نام و انتخاب واحد درس کارآموزی

2-دریافت وتکمیل برگه موافقت نامه کارآموزی دانشجویان از اداره پژوهش دانشکده

3- درخواست صدور معرفی نامه توسط اداره پژوهشی دانشکده

4- تایید و امضا معاونت پژوهشی

5-ارسال به دبیرخانه جهت شماره ومهر معرفی نامه

6-تحویل معرفی نامه به پژوهش دانشکده

7-اجرای دوره کارآموزی توسط دانشجو

8- اعلام پایان دوره کارآموزی دانشجو در مدت زمان تعیین شده طی نامه رسمی ازمحل کارآموزی

9- تحویل نامه پایان کارآموزی دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده جهت تایید نهایی

10-دفترچه تکمیل شده کارآموزی وگزارشات پایان دوره کارآموزی به انضمام نامه اتمام کارآموزی تایید شده جهت ارائه به استاد مربوطه به منظور بررسی واخذ نمره نهایی