تحقیقات آموزشی (کارشناسی ارشد)

 

 مدیر گروه : دکتر سعید مرادی

دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی به منظورآماده ساختن دانشجویان برای مشاغل مربوط به پژوهشهایی درباره نظامهای آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نیز در بخش‌های آموزشی و پژوهشی دیگر سازمانهای دولتی و غیر دولتی است. تربیت پژوهشگران با صلاحیت در زمینه نظریه و روشهای کمی و کیفی پژوهش در علوم تربیتی، نظریه و روشهای ارزیابی آموزشی و کاربرد این نظریه‌ها و روشها در نظام آموزشی کشور از جمله هدفهای اصلی برنامه کارشناسی ارشد در پژوهشهای تربیتی است. در این برنامه سعی بر آن خواهد بود، که در سطح تحصیلات تکمیلی دانشجویان با دانش و مهارتهای مربوط به زمینه‌های آمار توصیفی و استنباطی، نظریه و روشهای تحقیق در علوم تربیتی و نظریه‌های کلاسیک و جدید اندازه‌گیریهای روانی و آموزشی به منظور انجام تحقیقات آموزشی، آشنا شوند. در این دوره علاوه بر جنبه‌های نظری، جنبه‌های عملی و علمی پژوهش‌های آموزشی مورد تاکید قرار خواهد گرفت بطوریکه دانشجویان ضمن تحصیل در اجرای طرح‌های پژوهشی نیز شرکت داشته باشند و مهارت‌های مربوط به انجام تحقیقات آموزشی را در عمل یاد بگیرند.  طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال است نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در مدت چهار نیمسال تحصیلی ارائه می‌شود