آموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد)

 

 مدیر گروه : دکتر سعید مرادی

 

دوره کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی به منظورآماده ساختن دانشجویان برای مشاغل مربوط به منابع انسانی در نظامهای آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نیز در بخش‌های آموزشی و پژوهشی دیگر سازمانهای دولتی و غیر دولتی است. در این دوره علاوه بر جنبه‌های نظری، جنبه‌های عملی مورد تاکید قرار خواهد گرفت . طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال است نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در مدت چهار نیمسال تحصیلی ارائه می‌شود